Warunki współpracy

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA PRODUKCJI POLIGRAFICZNYCH PRZEZ OFICYNĘ WYDAWNICZĄ READ ME Włodzimierz Bińczyk Sp.J. Z SIEDZIBĄ w WARSZAWIE – DRUKARNIĘ W ŁODZI obowiązują od dnia 22-06-2020 r.
§ 1

Ogólne warunki świadczenia produkcji poligraficznych przez Drukarnię Oficyny Wydawniczej READ ME Włodzimierz Bińczyk Sp.j. z siedzibą Warszawa 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 (zakład w Łodzi [92-403], ul. Olechowska, zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”, mają zastosowanie do wszystkich umów, których przedmiotem jest montaż, druk, oprawa oraz wszelkie inne formy wykonywania produkcji poligraficznych przez Drukarnię Oficyny Wydawniczej READ ME, zwaną dalej Zleceniobiorcą lub Drukarnią, zawieranych przez Zleceniobiorcę z innymi osobami lub podmiotami zwanymi Zlecającym lub Klientem.

Definicje:

 • produkcja – przedmiot umowy, tj.: druk lub oprawa lub inna czynność poligraficzna podjęta w celu realizacji zamówienia wraz z materiałem.
 • zamówienie – pisemne zlecenie wystawione przez Zlecającego, wykonania produkcji przez Zleceniobiorcę, określające zakres przedmiotowy produkcji poligraficznej, tzn.:
  • parametry techniczne produkcji poligraficznej;
  • formę przekazanych materiałów do druku, oprawy lub wykonania innej produkcji poligraficznej;
  • sposób przekazania materiałów do druku;
  • harmonogram przekazania materiałów do druku;
  • warunki wykonania;
  • nakład;
  • sposób pakowania w opakowania zbiorcze (paczki, kartony itp.);
  • termin wykonania;
  • sposób dostarczenia;
  • uzgodnioną cenę umowną;
  • termin płatności.
 • materiał(y) do druku – materiał przekazany przez Zlecającego, służący do wykonania produkcji, określone w § 3 pkt 1.
 • materiał(y) – podłoże na którym wykonywany jest druk (papier, karton, papiery powlekane).
 • materiał(y) aprobatywny(e)wydruk impozycyjny (tzw. „ozalid” z impozycji) t.j. wydruk próbny niskiej rozdzielczości montażu elektronicznego materiałów do druku lub pliki elektroniczne, zamieszczone na serwerze FTP z prawem dostępu do nich przez Zlecającego oraz wydruk proofów kolorystycznych. Proof kolorystyczny nie jest wykonywany w wypadku druku kolorowego na materiałach niepowlekanych oraz w wypadku druku z użyciem farb specjalnych, nieprocesowych (SPOT).
 • odbiór produkcji – czynności przekazania produkcji, w postaci spakowanych egzemplarzy (w opakowaniach zbiorczych) lub postawienie zakończonej produkcji do dyspozycji Zlecającego.
 • cena – uzgodniona cena za wykonanie produkcji, określona w zamówieniu.
 • termin – czas wyrażony w dniach roboczych lub datą.
 • termin wykonania – data dostawy lub data postawienia nakładu do dyspozycji Zamawiającego.
 • reklamacja – pisemne uwagi Zlecającego określone w § 5.
§ 2
 1. Postanowienie poprzedniego paragrafu nie ma zastosowania wyłącznie, jeżeli umowa, o której mowa w poprzednim paragrafie, zwana dalej „umową”
 2. zawiera postanowienia wyraźnie odmienne od zawartych w Ogólnych Warunkach  – postanowienia takie wyłączają jedynie odpowiadające im zakresem normowania postanowienia Ogólnych Warunków lub
 3. zawiera postanowienie wyraźnie wyłączające zastosowanie Ogólnych Warunków lub:
  nie zawiera postanowienia odsyłającego do Ogólnych Warunków, zaś druga strona umowy nie została o nich poinformowana.
 4. Jeżeli drugą stronę umowy, zwaną dalej Zlecającym łączy ze Zleceniobiorcą stały stosunek zlecenia lub trwale wiążący stosunek obligatoryjny, przesłanka określona w ust. 1 pkt b ma zastosowanie jedynie wówczas, jeżeli w żadnej z dotychczasowych umów jednostkowych Ogólne Warunki nie miały zastosowania oraz nie zostały Zlecającemu doręczone, zgodnie z przepisami art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
§ 3
 1. Obowiązek dostarczenia kompletnych, prawidłowo przygotowanych i wysokiej jakości materiałów do druku, niezbędnych do wykonania zamówienia, objętego umową, obciąża Zlecającego. Za kompletne, prawidłowo przygotowane materiały do druku uważa się wysokiej jakości zamknięte pliki elektroniczne w formacie PDF do przygotowania form drukowych w technologii CTP, przygotowane zgodnie z technicznymi wskazówkami Zleceniobiorcy (załącznik nr 1). Istotnym uzupełnieniem przekazanego materiału do druku są makieta-wzór lub /i szczegółowe informacje dotyczące charakteru i przedmiotu produkcji.
 2. Zlecający ponosi wyłączną odpowiedzialność za rodzaj, jakość i treść dostarczonych materiałów do druku, a Zleceniobiorca odpowiada za jakość materiału podłoża użytego do realizacji produkcji, o ile produkcja poligraficzna jest realizowana na podłożu Zleceniobiorcy.
 3. Zlecający zobowiązany jest do dostarczenia materiałów do druku w terminach wynikających z uzgodnionego harmonogramu.
 4. Za dzień rozpoczęcia realizacji umowy przez Zleceniobiorcę, od którego liczy się wszelkie terminy nakładające obowiązki na Zleceniobiorcę w ramach danej umowy, uważa się dzień dostarczenia materiałów do druku zgodnie z ust. 1 powyżej. Wszelkie terminy liczone są w dniach roboczych. W wypadku wystąpienia wad w przekazanym materiale do druku i konieczności jego poprawy, termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu (wydłużeniu) o czas do chwili otrzymania materiałów do druku bez wad.
 5. Produkcja poligraficzna może być rozpoczęta jedynie na podstawie skontrolowanego i zatwierdzonego do druku podpisem materiału aprobatywnego (dopuszczalny jest mail zwalniający materiał aprobatywny w formie plików elektronicznych – z wyłączeniem proofów kolorystycznych). Zlecający przeprowadza kontrolę i zatwierdza podpisem materiał aprobatywny w terminie dwóch dni od daty otrzymania materiału aprobatywnego i tym samym zobowiązuje się do wywiązania się z tego terminu. Wskazany wyżej dwudniowy termin jest objęty terminem wykonania zamówienia. W wypadku gdy termin przewidziany na kontrolę i zatwierdzenie ulegnie wydłużeniu, termin wykonania zamówienia może ulec odpowiedniemu przesunięciu (wydłużeniu). Podstawą do druku może być również wzór w postaci istniejącej publikacji (egzemplarza) bez gwarancji uzyskania całkowitej zbieżności oraz po zaakceptowaniu przez Zlecającego dodatkowego kosztu związanego z wykonaniem dodatkowych prób produkcyjnych. Droga i tryb zatwierdzania (zwalniania) do druku określone są w załączniku nr 2.
 6. Reasumując powyższe: wszelkie opóźnienia w dostarczeniu materiałów do druku w stosunku do uzgodnionego harmonogramu, dostarczenie materiałów do druku niekompletnych lub wadliwych, opóźnienie zatwierdzenia materiału aprobatywnego – upoważniają Zleceniobiorcę do odpowiedniego wydłużenia terminu wykonania zamówienia.
 7. W sytuacji, o której mowa w ustępach poprzedzających  – o ile niewykonanie zobowiązania przez Zlecającego może utrudnić wykonanie lub zawarcie innych umów przez Zleceniobiorcę – Zleceniobiorca jest upoważniony alternatywnie do: odstąpienia od umowy bez potrzeby wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania zobowiązań przez Zlecającego albo żądania od Zlecającego wyrażenia zgody na podwyższenie ceny lub wydłużenie terminu wykonania zamówienia w granicach jednak niezbędnych tylko do utrzymania harmonogramu wykonania innych umów, pod rygorem odstąpienia od umowy w przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe
§ 4
 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiej jakości druku, na podstawie dostarczonych materiałów do druku, przygotowanych zgodnie z wytycznymi (Załącznik nr1). Wysoka jakość druku wielobarwnego oceniana jest na podstawie zgodności kolorystycznej druku przed uszlachetnieniem z wydrukiem zatwierdzonego przez Klienta proofa kolorystycznego, z zastrzeżeniem, że druk wykonywany jest na podłożu białym. Z powodów technologicznych Zleceniobiorca nie może odpowiadać za zmiany kolorystyczne, które mogą wystąpić po druku na arkuszach poddanych późniejszemu uszlachetnieniu zgodnie z zamówieniem. Dotyczy to ewentualnych zmian po foliowaniu foliami matową, błyszczącą i satynową oraz zmian po lakierowaniu zabezpieczającym, offsetowym lakierem błyszczącym lub matowym, z wyłączeniem lakierowania lakierem neutralnym.
 2. Zleceniobiorca nie odpowiada za ewentualne błędy składu, z wyłączeniem sytuacji, gdy skład, łamanie, obróbka tekstowo-graficzna i przygotowanie do naświetlenia są elementem zamówienia.
 3. Zlecający przyjmuje do akceptującej wiadomości materiały Zleceniobiorcy, zgodne co do gatunku (rodzaju) określonego w zamówieniu.
 4. Zlecający akceptuje wystąpienie maksimum +/– 1% różnicy ilościowej w stosunku do zamawianego nakładu, jako prawidłowe wykonanie umowy, chyba że w zamówieniu lub innej pisemnej informacji występuje dodatkowe stosowne zastrzeżenie odnośnie ilości zamówionej.
 5. Zleceniobiorca dopuszcza możliwość obecności przedstawiciela Zlecającego podczas procesu produkcyjnego  – w granicach nie utrudniających procesu produkcji. W takim wypadku przedstawiciel upoważniony jest do pisemnego akceptowania druku.
 6. Jeżeli Zlecający zamierza być obecny podczas procesu produkcyjnego powinien to zgłosić Zleceniobiorcy najpóźniej w terminie trzech dni od zawarcia umowy, chyba że z natury umowy (zlecenie ekspresowe) wynika, że byłby to termin zbyt długi  – wówczas zgłoszenie powinno nastąpić wraz z zawarciem umowy.
 7. Zleceniobiorca  – w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. poprzedzającym  – poinformuje Zlecającego o zamierzonych oraz możliwych terminach druku najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli służy przyspieszeniu wykonania produkcji Zleceniobiorca może poinformować Zlecającego o rozpoczęciu procesu produkcyjnego z dwunastogodzinnym wyprzedzeniem.
 8. W ramach uzgodnionej ceny za zrealizowane zamówienie, Zleceniobiorca dostarcza nakład (przedmiot umowy) jednorazowo do dwóch miejsc odbioru (magazynów) na terenie kraju, wskazanych w Zamówieniu. Dodatkowo, jeśli Zamówienie to określa, Zleceniobiorca dostarcza Zlecającemu egzemplarze sygnalne pod wskazany adres.
 9. Adres/(y), pod które ma nastąpić dostarczenie nakładu mają być określone w Zamówieniu. Jeśli byłoby to niemożliwe, to na trzy dni przed terminem wykonania Zlecający powinien poinformować pisemnie o adresi/e(ach) dostarczenia przedmiotu umowy. W przeciwnym razie dostarczenie odbędzie się na koszt Zlecającego w terminie wyznaczonym przez Zleceniobiorcę – po otrzymaniu informacji adresowych. Standardem dostarczenia jest transport pod wskazany adres wraz z wyładunkiem na rampę magazynową. Jeśli rozładunek nie jest możliwy na rampę, Zleceniobiorca powinien określić w Zamówieniu warunki dla rozładunku, które mogą podlegać wycenie kosztowej.
 10.  Jeśli dostawa towaru pod wskazany adres nie może odbyć się samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 2,5 t (zgodnie z oznaczeniem drogowym), kwestia dostarczenia wymaga również odrębnych uzgodnień.
 11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania produkcji poligraficznej za uzgodnioną cenę umowną i w uzgodnionym terminie wykonania. Wyjątkiem od tej sytuacji jest:
 12. Zleceniodawca nie przedstawił przed przyjęciem zlecenia do realizacji informacji dotyczącej istotnego procentu zadruku arkuszy z użyciem wysokokosztownych farb (np. złotej, fluorescencyjnej itp.), skutkiem czego kalkulacja kosztów produkcji (ceny umownej) uzgodniona w przyjętym Zleceniu była zaniżona.
 13. W przekazanych materiałach do druku wystąpiły elementy graficzne i tekstowe – nieopisane i nieomówione przed przyjęciem zlecenia do realizacji – w znacznym stopniu uniemożliwiające wykorzystanie standardowych funkcjonalności maszyn z uwagi na możliwe wystąpienie normatywnych skoków, przesunięć i zacięć w maszynowym prowadzeniu arkuszy lub bloków w procesie druku i oprawy (np. elementy graficzne usytuowane blisko linii cięcia lub złożenia, całostronicowe ramki graficzne blisko linii cięcia, jednorodne elementy graficzne występujące na stronach widzących itp.)

Opisane wyżej sytuacje mogą skutkować koniecznością renegocjacji ceny umownej i/lub wydłużenia terminu wykonania.

§ 5
 1. Zlecający ma prawo do złożenia reklamacji tak ilościowej jak i jakościowej po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. Reklamacje powinny być doręczone Zleceniobiorcy na piśmie, pod rygorem utraty praw wynikających z rękojmi, w terminie:
 2. reklamacje ilościowe:
 3. co do ilości opakowań zbiorczych (paczek) – zgłoszenie podczas odbioru usługi
 4. co do zawartości paczek – zgłoszenie do 7 dni
 5. reklamacje jakości druku i oprawy występujące w całym nakładzie oraz usterki mechaniczne widoczne w poszczególnych egzemplarzach, i nie wynikające z użytkowania  – nie później niż 3 tygodnie od daty odbioru.
 6. reklamacje jakości druku i oprawy – wad istotnych – występujących w poszczególnych egzemplarzach (wadliwe egzemplarze), których wykrycie jest możliwe w toku normalnego użytkowania – w czasie objętym rękojmią. Za wadę istotną (wadliwe egzemplarze) uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytkowania, t.j.:
 7. zła jakość druku (zdjęć, tekstu i okładki);
 8. błędna kolejność stron i składek;
 9. wakaty nie wynikające ze składu książki;
 10. odwrócone strony.

Wyłącza się z odpowiedzialności uszkodzenia w egzemplarzach powstałe wskutek użytkowania.

 • Zleceniobiorca zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji na piśmie w terminie siedmiu dni od jej otrzymania.
§ 6
 1. Zlecający oraz Zleceniobiorca oświadczają, że w swojej działalności stosują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsparcie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Zlecający powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych swoich pracowników, współpracowników i partnerów handlowych, którzy będą uczestniczyć w procesie realizacji Umowy. Przedmiotowe dane będą wykorzystywane jedynie w celu wykonania Umowy oraz dla realizacji obowiązków księgowych i sprawozdawczych Zleceniobiorcy. Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował dane identyfikacyjne (imię/imiona, nazwisko i stanowisko) oraz kontaktowe (telefon, e-mail). Zleceniobiorca może przetwarzać, jako podmiot przetwarzający, również firmę oraz adres partnerów handlowych Zlecającego, jeśli wysyłka produkcji realizowana będzie bezpośrednio do partnerów handlowych Zlecającego.
 3. Zlecający oświadcza, że posiada zgody swoich pracowników, współpracowników i partnerów handlowych na przekazanie ich danych osobowych w związku z realizacją Umowy.