Zasady przygotowania plików

Zasady przygotowania plików do impozycji i naświetlania

1. Pliki PDF – kompozytowe (nieseparowane) – do wersji 1.7

2. Osadzone bitmapy w plikach PDF i PS powinny mieć rozdzielczość 300 dpi (min. 200 dpi – mniejsza rozdzielczość skutkuje gorszym drukiem). Pliki PDF nie powinny być wykonane na serwer OPI.

3. Prace muszą być przygotowane w palecie kolorów CMYK, nie należy dołączać profili kolorystycznych (ICC), chyba że klient świadomie je umieści i zna ich działanie (wyłącza to odpowiedzialność Drukarni za efekt kolorystyczny pracy). Pliki z profilami kolorystycznymi spowodują zmiany w kolorystyce na etapie rip’owania. Większość tych efektów jest niewidoczna na monitorze.

4. Prace czarno-białe powinny być zapisane w skali szarości (grayscale) lub Black&White.

5. Kolory dodatkowe powinny być opisane zgodnie z systemem Pantone solid coated/ uncoated. Miejsce użycia i nazwę kolorów nieprocesowych (SPOT) należy opisać w zleceniu, w przeciwnym wypadku zostaną rozbarwione do kolorów CMYK.

6. Procent pokrycia powierzchni w czterech wyciągach barwnych (nafarbienia) dla danego obszaru nie powinien przekroczyć 320% dla papierów powlekanych, dla papierów niepowlekanych do 270%

7. UWAGA: Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i nieopisanych kolorów nieprocesowych (SPOT) do przestrzeni barwnej CMYK.

8. Druki uszlachetniane lakierami UV lub foliowane mogą zmieniać swoją barwę w stosunku do odbitek kontraktowych.

9. Druki z wcześniejszych edycji nie stanowią odbitki kontraktowej, a mogą jedynie stanowić odniesienie dla drukarza. Stosowanie tego rodzaju materiału wzorcowego wiąże się z możliwością uzyskania odmiennej kolorystyki z powodu braku informacji o sposobie przygotowania materiałów i procesie drukowania, odmiennego ułożenia danego użytku na arkuszu oraz różnic wynikających ze zmiany barwy papieru i farb drukarskich w czasie.

10. Plik ma być wygenerowany z aplikacji z włączoną opcją Nadruk koloru czarnego (overprint). Tekst czarny powinien składać się tylko z samej czerni procesowej (Black)

11. Praca przygotowana w formacie strony brutto (netto + spady) – jednocześnie praca w PDF musi mieć zdefiniowany (zadany do pliku) TrimBox (format określający stronę netto).

12. Rozmiar strony powinien uwzględniać spady, standardowo wynoszą one od 3 mm do 5 mm dookoła strony, zobacz schemat poniżej

13. Teksty lub elementy graficzne, które nie mogą zostać „zacięte”, powinny być odsunięte od linii cięcia minimum 3 mm. zobacz schemat poniżej:

14. Praca powinna być wycentrowana (wyśrodkowana) do formatu brutto strony.

15. Wszystkie strony powinny być w takim samym formacie i zorientowaniu (pion/poziom). Pliki powinny również zawierać puste strony, jeżeli takie występują w pracy (vacaty).

16. Niedopuszczalne jest umieszczanie jakichkolwiek znaków pomocniczych i formatowych poza stroną w odległości mniejszej niż 3 mm do formatu netto.

17. W oprawach klejonych – 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona środków (te również w oprawach twardych) będzie zaklejona na 6 mm od grzbietu (klejenie boczne), co należy uwzględnić w projektowaniu tych stron – obszar w tym miejscu nie może być zadrukowany.

18. Warstwy map bitowych powinny zostać spłaszczone do jednej.

19. Linie drukowane z więcej niż jednej barwy podstawowej lub w kontrze nie powinny mieć grubości mniejszej niż 1 pkt. Najcieńsza linia jednobarwna nie może być mniejsza 0,2 pkt.

20. Fonty muszą być załączone do pliku lub zamienione na krzywe.

21. Przesłane w późniejszym czasie poprawki muszą być tym samym formacie pracy.

22. Pojedyncze strony publikacji powinny znajdować się w jednym pliku w odpowiedniej kolejności, w przypadku większych plików można dzielić publikację na mniejsze części – wówczas poszczególne pliki muszą być stosownie nazwane.

23. Lakier wybiórczy UV powinien być dostarczony w osobnym pliku w kolorze 100% BLACK. Plik najlepiej nazwać „lakier_….”. Elementy maski po nałożeniu na plik do druku powinny idealnie pasować.

24. Wykrojnik powinien być dostarczony w osobnym pliku w kolorze 100% BLACK i zdefiniowany jako grafika wektorowa. Plik najlepiej nazwać „wykrojnik_…..” (linie cięcia oznaczamy na niebiesko, linie falcu na czerwono, skala 1:1).

25. Przy złoceniu lub tłoczeniu wgłębnym matryca musi zostać nałożona na obiekty tłoczone lub złocone i być zdefiniowana jako grafika wektorowa. Dostarczona w osobnym pliku w kolorze 100% BLACK. Plik najlepiej nazwać „matryca_…..”. Elementy po nałożeniu na plik do druku powinny idealne pasować.

26. Za termin dostarczenia materiałów uważa się pliki ostateczne, nie wymagające jakichkolwiek korekt.

27. Drukarnia weryfikuje ogólną techniczną poprawność przekazanych plików (pod kątem możliwości druku) – nie sprawdza ich szczegółowo i nie gwarantuje, że wszystkie błędy i niezgodności zostaną wykryte. Pliki nie są weryfikowane pod względem merytorycznym. Za dostarczone pliki odpowiada grafik, który zaprojektował daną pracę i przekazał pliki do druku.

28. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści.

Najczęściej występujące błędy w plikach:
 • Elementy graficzne w formacie RGB
 • Nafarbienie powyżej 320%
 • Dołączone profile ICC
 • Zdjęcia niskiej rozdzielczości
 • Brak dołączonych czcionek
Ogólne zasady dostarczania materiałów do druku i ich akceptacja
 1. Warunki dla materiałów do druku i warunki przekazania ich określają zaakceptowane przy Zamówieniu zapisy § 3. Ogólnych Warunków Świadczenia Produkcji Poligraficznych przez Oficynę Wydawniczą READ ME Włodzimierz Bińczyk Sp.J. – Drukarnię W Łodzi (OWŚPP). Dodatkowo, wymagania techniczne dla materiałów do druku precyzuje załącznik nr 1 do ww. OWŚPP.

Droga dostarczenia materiałów do druku:

Jest to preferowana droga dostarczenia materiałów do druku.

W tym wypadku wstępna akceptacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez Panel Klienta (https://portal.readme.pl/productioncenter/login.html). Za każdym razem Zleceniodawca akceptuje kolorystykę na podstawie otrzymanych do kontroli wydrukowanych certyfikowanych proofów kontraktowych (kolorystycznych). Wszelkie poprawione i skorygowane pliki przesyłane są poprzez Panel Klienta, a powiadomienia poprzez pocztę e-mail. Proof kontraktowy jest wydrukowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO 12647-7-2016 (fogra 39). Zwolnienie do druku odbywa się drogą elektroniczną – Zleceniodawca wysyła e-mail z decyzją akceptacyjną. Na życzenie, Zleceniodawca ma możliwość zwolnienia materiałów do druku również na podstawie wydruków.

 • drogą elektroniczną poprzez serwer FTP Drukarni (ftp.readme.pl).

W tym wypadku akceptacja do druku materiałów przesłanych na serwer ftp (ftp.readme.pl) odbywa się poprzez pocztę e-mail, w analogicznym trybie jak w pkt 2a). Jeśli Zleceniodawca zrezygnuje z kontroli wydruków impozycyjnych, otrzyma informację o zamieszczonych na swoim koncie na serwerze ftp niskiej rozdzielczości plikach podglądowych i prośbie o akceptację i zwolnienie do druku. W odróżnieniu od sposobu akceptacji poprzez Portal Klienta, Zleceniodawca przeprowadza kontrolę obrazu impozycji arkusza lub obrazu poszczególnych stron (zgodnie z dyspozycją). W wypadku gdy Zleceniodawca życzy sobie otrzymać wydruki impozycyjne drukarnia wysyła je – do kontroli, zatwierdzenia i odesłania podpisanych. Za każdym razem Zleceniodawca akceptuje kolorystykę na podstawie otrzymanych wydrukowanych certyfikowanych proofów kontraktowych (kolorystycznych). Wszelkie poprawki, korekty przesyłane są na przypisane konto Zleceniodawcy na serwerze ftp drukarni, a powiadomienia poprzez pocztę e-mail. Proof kontraktowy jest wydrukowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO 12647-7-2016 (fogra 39).

 • inną uzgodnioną drogą (np. przesłany fizyczny nośnik danych, z zapisanymi plikami materiałów do druku). To rozwiązanie wydłuża termin realizacji zamówienia. Proces akceptacji materiałów do druku odbywa się głównie na podstawie kontroli i zwolnienia wydruków (impozycyjnych i proofowych). Drukarnia rozpocznie druk po otrzymaniu podpisanych tych wydruków.
 • w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim uzgodnieniu, możliwe jest odebranie plików przez dział prepress z serwera wskazanego przez klienta, z zastrzeżeniem przeprowadzenia pełnej procedury akceptacyjnej materiałów aprobatywnych w postaci fizycznej.
 • Zgodnie z § 3 OWŚPP za termin dostarczenia materiałów uznaję się dzień dostarczenia kompletnych, nie wymagających poprawy, prawidłowo przygotowanych zgodnie z warunkami technicznymi i wysokiej jakości materiałów do druku, niezbędnych do wykonania zamówienia, objętego umową. Pliki nieprawidłowe mogą powodować problemy w dalszych procesach technologicznych i/lub opóźnić termin realizacji zamówienia. Drukarnia dołoży wszelkich starań by wyeliminować problemy związane z błędnie przygotowanymi plikami, tam gdzie jest to możliwe, jednak nie może brać odpowiedzialności za powstałe wady.

Jeżeli przekazany przez Zleceniodawcę materiał do druku jest niezgodny ze specyfikacją techniczną opisaną w Zamówieniu, praca i powinności Stron wymagają nowych umownych uzgodnień.

 • Praca nad materiałem do druku może się rozpocząć się wyłącznie po otrzymaniu podpisanych umowy i/lub zlecenia oraz jednoczesnym utworzeniu zlecenia w systemie.
 • Druki z wcześniejszych edycji mogą stanowić pełny wzór do wykonania pracy jedynie w odniesieniu do formy technicznej publikacje a nie kolorystyki – na zasadach określonych w § 3 pkt 5 OWŚPP.
 • Jest możliwa akceptacja druku na miejscu w drukarni przez przedstawiciela zamawiającego  – wzorcem staje się zadrukowany arkusz przy obecności przedstawiciela zamawiającego. Ten sposób akceptacji określają wskazane zasady w § 4 pkt 5,6,7 OWŚPP.
 • Drukarnia zawsze dokłada wszelkich starań by kolorystyka produktu końcowego była jak najbardziej zgodna z zaakceptowanym proofem kontraktowym, jednak należy pamiętać, że ze względu na róznicę w technice obu druków (kontraktowego i offsetowego) barwy na arkuszu drukarskim mogą nie oddawać w 100% barwy na odbitce kontraktowej. Dopuszczająca kilkuprocentowa tolerancja ma swoje źródło w czynnikach związanych np. z rodzajem podłoża drukowego, czy niezależnych od drukarni lub producenta wahnięciach w pigmentacji farby.
 • Należy również pamiętać że każde uszlachetnienia druku w postaci folii błyszczącej, matowej, satynowej lub lakieru offsetowego może wpłynąć na zmianę barwy w stosunku do odbitek wzorcowych w sposób nieprzewidywalny i w żaden sposób nie podlegający pomiarom. Na wyraźne życzenie Zlecającego i za dodatkową opłatą Drukarnia może wykonać test uszlachetnienia by uniknąć nieakceptowalnej zmiany barwy.
Zasady umieszczania plików na serwerze ftp Drukarni
 1. Prosimy o wcześniejszy kontakt z handlowcem (opiekunem handlowym) lub z technologiem prowadzącym, w celu uzyskania loginu i hasła do utworzonego unikalnego (indywidualnego) katalogu na serwerze ftp.
 2. Każdorazowe wysłanie plików na serwer ftp prosimy potwierdzić e-mailem lub telefonicznie.
 3. Nie stosujemy polskich znaków diakrytycznych w nazwach przesyłanych plików i tworzonych na FTP folderów.
 4. Ponieważ użytkownik konta nie ma uprawnień do kasowania plików, pliki z poprawkami prosimy zapisywać z odpowiednio zmienioną nazwą wskazującą na poprawkę.
 5. Pracę z plikami rozpoczynamy od momentu złożenia pisemnego Zamówienia na realizację produkcji poligraficznej
Sterowniki umożliwiające właściwe przygotowanie plików dostępne są na:
ftp:/ftp.readme.pl/pub/sterownikiReadMe/

Drukarnia READ ME
Olechowska 83,
92-403 Łódź,
tel./fax: +42 649 33 91
CtP – wew. 23 (ctp@README.pl, malgorzata.tokarek@readme.pl)