Wsparcie

Fundusze Norweskie

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej
i Południowej oraz obszaru Morza Bałtyckiego.

Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała aż 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów w latach 1994–2014. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Więcej informacji: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

W ramach Funduszy Norweskich Drukarnia READ ME zrealizowała projekt „Zastosowanie innowacyjnej technologii szybkiego wielobarwnego druku wysokonakładowego – przyjaznej środowisku – w celu poprawy konkurencyjności firmy” w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje, który zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach.

Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021.

Program operacyjny NORW.00.00.00. Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021. Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth.

Relacja z przebiegu: facebook.com

Fundusze Europejskie

Drukarnia READ ME wzięła udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dzięki temu, w oparciu o nowoczesną nanotechnologię, rozpoczęliśmy produkcję publikacji odznaczających się bakteriostatycznymi właściwościami.

Bakteriostatyczność produktów została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi przez Laboratorium Mikrobiologiczne Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Innowacyjna produkcja publikacji książkowych możliwa jest dzięki wprowadzeniu nanocząsteczek srebra do poszczególnych egzemplarzy.)

Tytuł projektu:

„Uruchomienie produkcji publikacji odznaczających się barierą bakteriostatyczną dzięki zastosowaniu nanotechnologii i na konkurencyjnych warunkach, dzięki wykorzystaniu informatycznych systemów do optymalizacji zarządzania i wsparcia łańcucha produkcji.”

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności i utrzymanie wysokiej pozycji na rynku usług druku dziełowego.

Planowane efekty:

  • Wzrost zatrudnienia
  • Wdrożenie wyników prac B+R
  • Wprowadzenie innowacji produktowych i nie technologicznych

Całkowita wartość projektu: 8.241.000,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 2.948.000,00 PLN

W ramach projektu zrealizowano:

  • Zadanie 1: Budowa hali produkcyjno-magazynowej
  • Zadanie 2: Zakup i uruchomienie linii do oprawy prostej